ارتباط مستقیم با شهردار

تلفن و دفتر شهردار

2450 3876 071

4469 189 0917

فکس دفتر شهردار

2451 3876 071