ارتباط مستقیم با شهردار

تلفن و دفتر شهردار

2450 3876 071

2312 322 0917

فکس دفتر شهردار

2451 3876 071