نام سمت تلفن
حیدر جوکار شهردار 07138762450
عبدالخالق شریفی حقیقی امور منابع انسانی 07138762451
محمود افشاری امور عمرانی و شهر سازی 07138763238
سید مهدی حبیبی فراشبندی امور اجرایی و خدمات شهری 07138763238
امین قربانی امور مالی 07138763239