اخبار

گزارش تصویری از آماده سازی و کشت اولیه خزانه گل های فصلی جهت تولید نشا

گزارش تصویری از پروژه جدول گذاری خیابان های اندیشه و شقایق

حضور شرکت مشاور سبزپوشان جهت تملک 50 هکتار از اراضی آبگرم نوجین توسط شهرداری نوجین جهت ایجاد پارک جنگلی و درآمد پایدار ، مقرر شد طی 3 ماه آینده طرح  تهیه و عملیات ایجاد پارک آغاز گردد.

گزارش تصویری از گسترش و سامان دهی سایه بان گلزار شهدا

شهردار نوجین از رنگ آمیزی تمامی سرعت گیرها شهر در نقاط پر تردد شهر در آستانه نوروز خبر داد.

در راستای افزایش ایمنی تردد خودروها در مناطق شهری و امنیت عابرین پیاده ، تمامی سرعت گیرهای شهر رنگ آمیزی شدند