منطقه تفریحی گردشگری آبگرم شهر نوجین با توجه به اینکه در منطقه ای کوهپایه ای با دشت وسیعی و پوشش مناسبی از درختان در حال کاشت و ایجاد رونق قایق سواری و حوضچه ای به منظور استفاده شناگران و .....در سطح شهرستان فراشبند دارای اهمیتی به سزا می باشد

آبگرم نوجین

آبگرم نوجین

آبگرم نوجین