گزارش تصویری از روز درختکاری در پارک کوهپایه شهر نوجین

 

 

روز درختکاری پارک کوهپایه شهر نوجین

روز درختکاری پارک کوهپایه شهر نوجین

روز درختکاری پارک کوهپایه شهر نوجین

روز درختکاری پارک کوهپایه شهر نوجین