اجرای عملیات تک لبه و کانیو کوچه 22 بهمن و بهار به روایت تصویر

 

کانیو کوچه 22 بهمن

کانیو کوچه بهار

کانیو کوچه بهار

کانیو کوچه 22 بهمن

کانیو کوچه 22 بهمن

کانیو کوچه 22 بهمن

کانیو کوچه 22 بهمن

کانیو کوچه 22 بهمن

کانیو کوچه 22 بهمن

کانیو کوچه بهار