پارک کوهپایه و آبگرم شهر نوجین به روایت تصویر

آبگرم نوجین

آبگرم نوجین

آبگرم نوجین

آبگرم نوجین

پارک کوهپایه نوجین

پارک کوهپایه نوجین

پارک کوهپایه نوجین

پارک کوهپایه نوجین

پارک کوهپایه نوجین