در راستای تسهیل عبور و مرور و ایجاد دسترسی های شهری

و محله ای شهر نوجین ، عملیات خاک برداری خیابان 22 بهمن و خیابان بهار آغاز گردید.

 

 

خاک برداری خیابان 22 بهمن

خاک برداری خیابان 22 بهمن

خاک برداری خیابان 22 بهمن

خاک برداری خیابان 22 بهمن

خاک برداری خیابان بهار

خاک برداری خیابان بهار

خاک برداری خیابان بهار

خاک برداری خیابان بهار

خاک برداری خیابان بهار