در راستای خدمت رسانی به شهروندان شهر نوجین و تسهیل در رفت و آمد خودروهای سواری و عمومی و استفاده و سهولت در رفت و آمد شهروندان

عملیات اجرای زیر سازی خیابان جوانان آغاز گردید.

زیر سازی خیابان جوانان

زیر سازی خیابان جوانان

زیر سازی خیابان جوانان

زیر سازی خیابان جوانان

زیر سازی خیابان جوانان

زیر سازی خیابان جوانان

زیر سازی خیابان جوانان