اجرای عملیات کانیو گذاری در کوچه آل عمران به روایت تصویر

 

photo_2017-08-11_09-56-234.JPG

photo_2017-08-11_09-56-011.JPG

photo_2017-08-11_09-56-133.JPG

photo_2017-08-11_09-56-092.JPG