آیین عزاداری تاسوعا و عاشورای حسینی در نوجین به روایت تصویر

 

تاسوعا و عاشورای حسینی در نوجین

تاسوعا و عاشورای حسینی در نوجین

تاسوعا و عاشورای حسینی در نوجین

تاسوعا و عاشورای حسینی در نوجین

تاسوعا و عاشورای حسینی در نوجین

تاسوعا و عاشورای حسینی در نوجین

تاسوعا و عاشورای حسینی در نوجین

تاسوعا و عاشورای حسینی در نوجین

تاسوعا و عاشورای حسینی در نوجین

تاسوعا و عاشورای حسینی در نوجین

تاسوعا و عاشورای حسینی در نوجین

تاسوعا و عاشورای حسینی در نوجین

تاسوعا و عاشورای حسینی در نوجین

تاسوعا و عاشورای حسینی در نوجین

تاسوعا و عاشورای حسینی در نوجین