به گزارش روابط عمومی شهرداری نوجین در راستای عمران و آبادانی سطح شهر، پروژه جدول گذاری در خیابان اصلی در حال انجام می باشد.

 

 پروژه جدول گذاری در بلوار ولایت

پروژه جدول گذاری در بلوار ولایت

پروژه جدول گذاری در بلوار ولایت

پروژه جدول گذاری در بلوار ولایت

پروژه جدول گذاری در بلوار ولایت

پروژه جدول گذاری در بلوار ولایت

پروژه جدول گذاری در بلوار ولایت

پروژه جدول گذاری در بلوار ولایت

پروژه جدول گذاری در بلوار ولایت

پروژه جدول گذاری در بلوار ولایت