اجرای عملیات تک لبه و اجرای کانیو در خیابان اصلی به روایت تصویر

 

 عملیات تک لبه و اجرای کانیو

عملیات تک لبه و اجرای کانیو

عملیات تک لبه و اجرای کانیو

عملیات تک لبه و اجرای کانیو

عملیات تک لبه و اجرای کانیو

عملیات تک لبه و اجرای کانیو