عملیات تک لبه گذاری و زیرسازی خیابان های شفا و قشقایی شروع گردید ،که تک لبه و کانیو خیابان های قشقایی به پایان رسیده است

و خیابان شفا  انشالله با تکمیل عقب نشینی ابتداو انتهای این خیابان تکمیلمی گردد.همکاری شهروندان در اجرای عقب نشینی و کمک به خدمت گزاران خود در شهرداری در اجرای این پروژه قابل تقدیر و شکرگذاری است

 

 خیابان  شهر نوجین

 خیابان  شهر نوجین