گزارش تصویری از راهپیمایی 22 بهمن

 

حضور تماشایی مردم نوجین در راهپیمایی 22 بهمن

حضور تماشایی مردم نوجین در راهپیمایی 22 بهمن

حضور تماشایی مردم نوجین در راهپیمایی 22 بهمن

حضور تماشایی مردم نوجین در راهپیمایی 22 بهمن

حضور تماشایی مردم نوجین در راهپیمایی 22 بهمن