آماده سازی پارک کوهپایه ای شهر نوجین جهت پذیرایی از مسافران نوروزی

 

پارک کوهپایه شهر نوجین

پارک کوهپایه شهر نوجین

پارک کوهپایه شهر نوجین

پارک کوهپایه شهر نوجین

پارک کوهپایه شهر نوجین

پارک کوهپایه شهر نوجین

پارک کوهپایه شهر نوجین