اجرای عملیات جابجایی تیر برق های بلوار ولایت

 

اجرای عملیات جابجایی تیر برق  های بلوار ولایت

اجرای عملیات جابجایی تیر برق  های بلوار ولایت

اجرای عملیات جابجایی تیر برق  های بلوار ولایت