انتخاب  شایسته محمد احمدی( حبیب الله)رئیس شورای شهر نوجین به عنوان نماینده شورای استان فارس

در

شورای عالی استان ها را به مردم شهید پرورو فهیم شهر نوجین تبریک و تهنیت عرض می نماییم.

روابط عمومی شهرداری نوجین

محمد احمدی رییس شورای شهر نوجین