به منظور نهادینه کردن فرهنگ حفاظت و حراست از طبیعت ، پاکسازی و جمع آوری پراکندگی زباله ها در مسیر راه دسترسی به محل سایت زباله توسط نیروهای شهرداری نوجین صورت گرفت.

   پاک سازی سایت زباله توسط شهرداری نوجین

پاک سازی سایت زباله توسط شهرداری نوجین

پاک سازی سایت زباله توسط شهرداری نوجین

پاک سازی سایت زباله توسط شهرداری نوجین

پاک سازی سایت زباله توسط شهرداری نوجین

پاک سازی سایت زباله توسط شهرداری نوجین