گزارش تصویری از حفر ترانشه در سایت زباله

 حفر ترانشه های جدید در سایت زباله

حفر ترانشه های جدید در سایت زباله