ارتباط مستقیم با نماینده تام الاختیار وزیر در رسیدگی به تخلفات اداری وزارت کشور شماره پیامک (30007770)لطفا متن پیامک خود را کوتاه و کامل تهیه و ارسال فرمایئد.

 

 

شهرداری نوجین