2هزار نشاء گل با هدف زیباسازی و طراوت محیط شهری در بلوارولایت کاشته شد.

 

00000.JPG

000002.JPG

00005.JPG