رضا محمدی  از آماده سازی شهر نوجین برای استقبال از مسافران و گردشگران نوروز خبر داد.

 

همچنین رضا محمدی افزود: با هدف آماده سازی سطح شهر در استقبال از نوروز مجموعه  اقداماتی در راستای آراسته نمودن و زیبا سازی سطح شهر  توسط این شهرداری در حال انجام است..