با توجه به ضرورت نیاز به اتومبیل آتش نشانی در منطقه،خریداین ماشین در اولویت کاری قرارگرفت

که در نهایت این اتومبیل که مجهز به تمام تجهیزات ایمنی و امدادی و اطفاء حریق میباشد بصورت 35درصد سهم شهرداری و کمک های سازمان شهرداری و دهیاری های کشور پرداخت شده است و از نوع فوتون 6/5 تنی میباشد.این ماشین در زمان تصدی سید کمال علوی شهردار وقت شهرداری نوجین خریداری شده بود .

ماشین آتش نشانی شهرداری نوجین

ماشین آتش نشانی شهرداری نوجین

ماشین آتش نشانی شهرداری نوجین

ماشین آتش نشانی شهرداری نوجین