گزارش تصویری از اجرای عملیات تک لبه و اجرای کانیو در خیابان های شهید مطهری و پاسداران