گزارش تصویری از نصب چشم گربه ای جهت جلوگیری از خطر در نقاط حاثه خیز شهر

 

IMG-20200315-WA0025.jpg

IMG-20200315-WA0026.jpg