گزارش تصویری از تخریب و جمع آوری بافتهای فرسوده تجاری در حاشیه بلوار ولایت ،واقع در محله رستم آباد

98d6e937-370e-4143-846c-f944f22afba6.jpg

e3265caf-b23c-497d-a5c1-d59641468990.jpg

50849ed3-8659-4b0c-a17c-bdb0693b7254.jpg