گزارش تصویری از عملیات تخریب و عقب نشینی و تعریض خیابان عدالت با همکاری آقای معصومی

 

c072a9a6-83d1-4e0b-9f64-cbbacc4c5f35.jpg

84a4d635-e216-46ee-a848-62b98db15f94.jpg