به گزارش روابط عمومی شهرداری نوجین،  در جریان این بازدید با بیان اینکه رفع معضل خاموشی یکی از دغدغه های اصلی شهروندان است ، برای حل این مشکل

از ریاست محترم اداره برق شهرستان فراشبند دعوت کردیم تا از نزدیک مشکل تاریکی در سطح شهر و بلوار را مورد بررسی قرار دهد.