حضور مدیر کل محترم تعاون روستایی استان فارس دکتر رحیمی به همراه مدیر جهاد کشاورزی شهرستان و مدیر تعاون روستایی فراشبند در شهر نوجین به منظور بررسی جایگاه انبار جو و گندم کشاورزان

keshavarzi_1.jpg