با پیگیری های مجدانه مجموعه شورای اسلامی شهر نوجین و شهرداری و در ادامه سلسله جلسات و رایزنی ها با مقامات ارشد

استان و مسئول بانک مرکزی جناب دکتر سیف تاییدیه ایجاد شعبه بانکی در این شهر صادر و به زودی شعبه بانک کشاورزی در این شهر افتتاح می شودو شهروندان می توانند از خدمات بانکی این شعبه استفاده نمایند

 بانک کشاورزی نوجین