پیگیری پرونده شرکت معین بتن و دیدار با مدیر کل راه وشهر سازی استان مهندس زاهدی  به اتفاق فرماندار محترم در ۲۴خرداد ۹۹