گزارش تصویری از عقب نشینی و تعریض خیابان پاسداران با همکاری خانواده مرحوم حاج محمد جوکار

street_1.jpg

street_12.jpg

street_123.jpg