در ادامه عملیات خیابان کشی شهری ،خیابان نخلستان شهر نوجین توسط پیمانکار محلی فاز زیر سازی ،لبه گذاری خیابان به اتمام رسید

 

 خیابان نخلستان شهر نوجین

خیابان نخلستان شهر نوجین

خیابان نخلستان شهر نوجین

خیابان نخلستان شهر نوجین

خیابان نخلستان شهر نوجین

خیابان نخلستان شهر نوجین