گزارش تصویری از تولید لبه جهت مسیرهای عبور و مرور در امامزاده سید نظام الدین

 

road -emamzade1.jpg

road -emamzade.jpg