لایروبی رودخانه فصلی شهر ا با هدف کنترل جریان آب و جلوگیری از طغیان رودخانه و پاکسازی مسیل از رسوبات آغاز شد.

 

river.jpeg

river1.jpeg