به گزارش روابط عمومی شهرداری نوجین ، حیدر جوکار شهردار نوجین  خبر از خودکفایی منطقه در تولید نشا و گل مورد نیاز داد و گفت: شهرداری برای کاشت گل در معابر و فضاهای سبز و پارک  در فصل بهارو تابستان سال آینده، نیازی به خرید گل از خارج از مجموعه نداشته و هزینه ای نخواهد کرد.

 

flower.jpg