این پروژه به طول ۲۳کیلومتر است که ۱۶ کیلومتر آن در محدوده فراشبند است ٬ از ابتدای نوجین تا کیلومتر ۵ آن توسط اداره راه زیرسازی

خواهد شد ٬ از کیلومتر ۵ الی ۸ آن بدلیل سنگی بودن باید توسط انفجار و توسط پیمانکار راهگشایی شود و مابقی این ۱۶ کیلومتر نیز بصورت تپه ماهور هست که تا کمتر از یکسال دیگر راهگشایی خواهد شد با گشایش این راه ٬ مسیر فراشبند تا ورودی شیراز از سمت بوشهر چیزی در حدود ۹۰ کیلومتر کاهش خواهد یافت

این بازدید به همت موسسه مردمی شکوه آفتاب و همکاری شهرداری نوجین صورت پذیرفت که با توجه به برنامه پیشنهادی ٬ این بازدید مردمی قرار است هر سه ماه یکبار جهت بررسی روند اجرا و پیشرفت پروژه تا اتمام کار صورت پذیرد .

منبع خبر :آبپا

جاده نوجین -شیراز

جاده نوجین -شیراز

جاده نوجین -شیراز