آغاز قالب ریزی فونداسیون پایه چراغ روشنایی بلوار ولایت

 

 پایه چراغ بلوار ولایت

پایه چراغ بلوار ولایت

پایه چراغ بلوار ولایت

پایه چراغ بلوار ولایت

پایه چراغ بلوار ولایت

پایه چراغ بلوار ولایت