آغاز درختکاری پارک کوهپایه شهر نوجین

 

درختکاری پارک کوهپایه نوجین

درختکاری پارک کوهپایه نوجین

درختکاری پارک کوهپایه نوجین

درختکاری پارک کوهپایه نوجین

درختکاری پارک کوهپایه نوجین

درختکاری پارک کوهپایه نوجین