عملیات نصب سرعت گیر در جاده اصلی شهر نوجین

 

سرعت گیر در شهر نوجین

سرعت گیر در شهر نوجین

سرعت گیر در شهر نوجین

سرعت گیر در شهر نوجین