آماده سازی بلوار ولایت جهت اجرای تأسیسات

 

بلوار ولایت نوجین

بلوار ولایت نوجین

بلوار ولایت نوجین