پلاستر نرمه کشی و نقاشی دیوار پارک محله ای به روایت تصویر

 

پارک محله ای نوجین

پارک محله ای نوجین

پارک محله ای نوجین

پارک محله ای نوجین

پارک محله ای نوجین

پارک محله ای نوجینپلاستر نرمه کشی و نقاشی دیوار پارک محله ای خیابان نخلستان