جابجایی تیرهای چراغ برق و اتمام لبه گذاری خیابان محمد رسول الله