زیر سازی خیابان شفا به روایت تصویر

 

 خیابان شفا شهر نوجین

خیابان شفا شهر نوجین

خیابان شفا شهر نوجین