زیرسازی و بیس ریزی خیابان صداقت

 

خیابان صداقت نوجین

خیابان صداقت نوجین

خیابان صداقت نوجین

خیابان صداقت نوجین