زیر سازی و بیس ریزی خیابان قشقایی

 

خیابان قشقایی نوجین

خیابان قشقایی نوجین

خیابان قشقایی نوجین

خیابان قشقایی نوجین