گزارش تصویری از نقاشی و زیباسازی پارک کوهپایه و معابر شهر نوجین

 

 نقاشی معابر شهر نوجین

نقاشی معابر شهر نوجین

نقاشی معابر شهر نوجین

نقاشی معابر شهر نوجین

پارک کوهپایه نوجین

پارک کوهپایه نوجین

نقاشی معابر شهر نوجین