گزارش تصویری از عملیات بیس ریزی خیابان محمد رسول الله و خیابان صداقت

 

 

خیابان صداقت نوجین

خیابان صداقت نوجین

خیابان صداقت نوجین

خیابان صداقت نوجین

خیابان صداقت نوجین