گزارش تصویری از تست تراکم بیس ازخیابانهای قشقایی، شفا، محمد رسول الله، صداقت و نخلستان توسط تیم آزمایشگاه

 

خیابان قشقایی نوجین

خیابان قشقایی نوجین

خیابان قشقایی نوجین

خیابان قشقایی نوجین